segunda-feira, 22 de março de 2010

Vicent Miralles: 'A inmersión é o único que garante o bilingüismo'

Vicent Miralles Martí é profesor do Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura da Universitat de Valencia, na que ocupou a Dirección do Servei de Normalització Lingüística. Ademais de traballar na Escola de Magisteri, é membro da Mesa per l'Ensenyament, unha plataforma a prol do valenciano. Defensor da inmersión –'que vén sendo o mesmo que se aplica nos colexios bilingües español-inglés, onde ninguén protesta'– rexeita o anteproxecto do decreto que reduce o uso do galego no ensino. Miralles explica nesta entrevista o emprego da lingua na educación nun país que 'apoia plenamente que se impartan materias como Bioloxía Molecular en valenciano'.

[...]os negacionistas rexeitan a inmersión...

A inmersión é unha palabra asociada a termos negativos. Os negacionistas vincúlana coa imposición. Porén, a sociedade valenciá apenas emprega esta falacia, xa que se decatan de que os pais e nais reclaman a inmersión. Realmente, é o mesmo modelo que se aplica nos coñecidos como colexios bilingües que abundan en Madrid. Nestes centros, ben sexa coa dicotomía francés-español, inglés-español, úsase a inmersión e ninguén protesta. A inmersión é simplemente un sistema de facilidade para que os nenos e nenas activen a competencia en varias linguas, máis nada. Con todo, cando este modelo se aplica aos distintos idiomas que existen no Estado español dáselle a volta ao concepto e cárgase de prexuízos que non teñen razón de ser.

Coa súa experiencia no ensino valenciano, como ve anteproxecto de decreto que vén de presentar a Xunta e que reduce o uso do galego?

A pesar de que por motivos persoais visito Galiza con frecuencia, non deixo de ser un “forasteiro”. Con todo, vexo este decreto con preocupación, xa que o galego partía dunha moi boa situación e foi perdendo posicións respecto ao español. Paréceme que o PP está a xogar en Galiza ao que xogou en Valencia cos tres terzos en galego, español e inglés. Alí quixeron impartir Educación á Cidadanía en inglés co obxectivo de que ningún rapaz entendese nada nas clases.

Que lectura fai dos cambios que prevé introducir o PP con esta nova norma?

En primeiro lugar, haberá moitos nenos que até os seis anos non terán ningún tipo de contacto co galego. Na educación infantil perderase un espazo de ouro para activar as competencias lingüísticas dos cativos nas dúas linguas. En segundo lugar, considero que a participación dos pais é un erro e unha grande irresponsabilidade por parte do Goberno, xa que suporá un grave conflito entre as familias. E as culpas non van recaer sobre os políticos, senón sobre as costas da lingua galega, que se vai ver desprestixiada. Por último, a determinación das materias en galego e castelán non me parece inocente. O PP está a vincular o español co progreso e co avance ao ser a lingua vehicular de Matemáticas, Física, Química... Pola contra, pretende usar o galego só para tratar os aspectos propios do país e do antigo, ao ser a lingua na que se impartirá a Historia, Coñecemento do Medio...

Fala de conflito en relación ao idioma...

A conflitivización da lingua é algo preocupante. Nós vivímolo hai 20 anos, pero estamos en camiño de corrixilo. Con este novo decreto, o Goberno obvia que o obxectivo do sistema educativo debe ser que os escolares sexan competentes nas dúas linguas, e para isto cómpre primar o galego. Se os nenos que viven en contornos castelanfalantes non atopan o seu propio idioma no ensino, onde o van atopar? As linguas non se adquiren por arte de maxia e é a escola o ámbito natural para aprendelas. Tanto na Comunitat Valenciana como en Euskadi advertimos que unicamente eran bilingües os falantes da lingua minoritaria e grazas á inmersión agora tamén comezan a ser bilingües os que falan a lingua maioritaria.

A entrevista enteira n'A Nosa Terra.
Crédito da imaxe

segunda-feira, 15 de março de 2010

O anteproxecto do decreto afonda nos prexuízos cara ao galego

O novo decreto non garantirá o equilibrio efectivo entre as dúas linguas oficiais no ensino e desprotexe o galego, especialmente na etapa de infantil.

O avance do anteproxecto relega a promoción da lingua galega ás actividades de fomento e ao compromiso persoal do profesorado.A Coordinadora Galega de ENDL valora negativamente que o Anteproxecto do Decreto do Plurilingüismo non desenvolva os preceptos da Lei de Normalización Lingüística (LNL) como si facían os decretos anteriores. Así, unha lexislación que debería desenvolver a LNL, creada para protexer a lingua propia de Galicia que está en situación de desequilibrio social respecto do castelán, ponlle límites á súa normalización no ensino: por un lado, establece máximos na distribución horaria para o galego cando nunca se cumpriron os mínimos marcados nos Decretos 247/1995 e 124/2007; e, por outro lado, afonda nos prexuízos cara a unha lingua que está en retroceso ao transmitir que non é válida para todos os campos do saber posto que impide que sexa a lingua vehicular para as materias do ámbito científico-tecnolóxico.

Ademais, a Cgendl recalca que non vai garantir o equilibrio entre as linguas oficiais en ningunha das etapas educativas, por iso critica que na ESO se impartan en castelán as materias de Matemáticas, Física e Química e mais Tecnoloxía, con máis presenza horaria que o resto. E denuncia que se discrimine entre materias importantes e de segunda, unha terminoloxía allea ao ensino obrigatorio. Fixando a lingua nas materias consideradas de primeira, a Consellería demostra o seu descoñecemento do proceso pedagóxico e desprestixia socialmente unha serie de materias e a formación e o traballo de milleiros de docentes.

Así mesmo, lamenta que o ensino infantil do galego quede totalmente desprotexido, ao que engade que o pretendido equilibrio entre a dúas linguas non se recolle por ningún lado. Dende a perspectiva pedagóxica, chama a atención que se dea un trato individualizado aos alumnos da lingua non predominante nunha etapa, como a infantil, que se basea nun enfoque integrador das diferenzas.

Finalmente, lamenta profundamente que se traslade a responsabilidade na toma de decisións ás familias e aos centros educativos. Neste sentido, a coordinadora explica que o avance do anteproxecto relega a promoción do galego a actividades de fomento e ao compromiso persoal do profesorado.

Fonte
Documento da CGENDL
Declaración de Prolingua
Postura da CIG-Ensino
Carta aberta a don Anxo Lorenzo (Xabier P. Docampo)
Versión íntegra do decreto

domingo, 14 de março de 2010

Estudante rianxeira en Madrid, orgullosa de ser galega e de falar galego

Patricia Neira, ex-alumna do IES Félix Muriel, estuda Fisioterapia en Madrid e ten unhas notas brillantes. Ela relata como o galego non lle supuxo ningún problema nos seus estudos fóra de Galicia, todo o contrario. Escoitádea!

Fonte: O castelo da lúa