segunda-feira, 22 de março de 2010

Vicent Miralles: 'A inmersión é o único que garante o bilingüismo'

Vicent Miralles Martí é profesor do Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura da Universitat de Valencia, na que ocupou a Dirección do Servei de Normalització Lingüística. Ademais de traballar na Escola de Magisteri, é membro da Mesa per l'Ensenyament, unha plataforma a prol do valenciano. Defensor da inmersión –'que vén sendo o mesmo que se aplica nos colexios bilingües español-inglés, onde ninguén protesta'– rexeita o anteproxecto do decreto que reduce o uso do galego no ensino. Miralles explica nesta entrevista o emprego da lingua na educación nun país que 'apoia plenamente que se impartan materias como Bioloxía Molecular en valenciano'.

[...]os negacionistas rexeitan a inmersión...

A inmersión é unha palabra asociada a termos negativos. Os negacionistas vincúlana coa imposición. Porén, a sociedade valenciá apenas emprega esta falacia, xa que se decatan de que os pais e nais reclaman a inmersión. Realmente, é o mesmo modelo que se aplica nos coñecidos como colexios bilingües que abundan en Madrid. Nestes centros, ben sexa coa dicotomía francés-español, inglés-español, úsase a inmersión e ninguén protesta. A inmersión é simplemente un sistema de facilidade para que os nenos e nenas activen a competencia en varias linguas, máis nada. Con todo, cando este modelo se aplica aos distintos idiomas que existen no Estado español dáselle a volta ao concepto e cárgase de prexuízos que non teñen razón de ser.

Coa súa experiencia no ensino valenciano, como ve anteproxecto de decreto que vén de presentar a Xunta e que reduce o uso do galego?

A pesar de que por motivos persoais visito Galiza con frecuencia, non deixo de ser un “forasteiro”. Con todo, vexo este decreto con preocupación, xa que o galego partía dunha moi boa situación e foi perdendo posicións respecto ao español. Paréceme que o PP está a xogar en Galiza ao que xogou en Valencia cos tres terzos en galego, español e inglés. Alí quixeron impartir Educación á Cidadanía en inglés co obxectivo de que ningún rapaz entendese nada nas clases.

Que lectura fai dos cambios que prevé introducir o PP con esta nova norma?

En primeiro lugar, haberá moitos nenos que até os seis anos non terán ningún tipo de contacto co galego. Na educación infantil perderase un espazo de ouro para activar as competencias lingüísticas dos cativos nas dúas linguas. En segundo lugar, considero que a participación dos pais é un erro e unha grande irresponsabilidade por parte do Goberno, xa que suporá un grave conflito entre as familias. E as culpas non van recaer sobre os políticos, senón sobre as costas da lingua galega, que se vai ver desprestixiada. Por último, a determinación das materias en galego e castelán non me parece inocente. O PP está a vincular o español co progreso e co avance ao ser a lingua vehicular de Matemáticas, Física, Química... Pola contra, pretende usar o galego só para tratar os aspectos propios do país e do antigo, ao ser a lingua na que se impartirá a Historia, Coñecemento do Medio...

Fala de conflito en relación ao idioma...

A conflitivización da lingua é algo preocupante. Nós vivímolo hai 20 anos, pero estamos en camiño de corrixilo. Con este novo decreto, o Goberno obvia que o obxectivo do sistema educativo debe ser que os escolares sexan competentes nas dúas linguas, e para isto cómpre primar o galego. Se os nenos que viven en contornos castelanfalantes non atopan o seu propio idioma no ensino, onde o van atopar? As linguas non se adquiren por arte de maxia e é a escola o ámbito natural para aprendelas. Tanto na Comunitat Valenciana como en Euskadi advertimos que unicamente eran bilingües os falantes da lingua minoritaria e grazas á inmersión agora tamén comezan a ser bilingües os que falan a lingua maioritaria.

A entrevista enteira n'A Nosa Terra.
Crédito da imaxe

Sem comentários: