quarta-feira, 6 de maio de 2009

Visibilizando o noso apoio como profesorado de tódalas etapas educativas.


MANIFESTO DA COORDINADORA DE
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
APOIO INDIVIDUAL DOCENTES
Enviar adhesións ao fax nº 981800064 ou a través da páxina web
http://www.coordinadoraendl.org/docentes.php
Os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística abaixo asinantes queren manifestar a súa preocupación ante a intención do novo goberno de derrogar o Decreto 124/2007 polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. Como dinamizadores lingüísticos, pero moi especialmente como profesionais do ensino que somos, queremos facer constar o seguinte:
1. Este decreto desenvolve o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004 e elaborado, na parte referida á
educación, por unha comisión na que se integraban representantes das ANPAS, do
profesorado, das organizacións pedagóxicas e das patronais do ensino concertado.
2. Supón a superación dunha lexislación, o Decreto 247/95, que -despois de 12 anos de
aplicación- tiña demostrado que non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal como poñen de manifesto os últimos datos do Mapa Sociolingüístico de Galicia.
3. Persegue como finalidade última que o alumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite para expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia, no marco dun ensino plurilingüe.
4. Favorece que cada centro elabore o seu propio Proxecto lingüístico, documento que debe ser aprobado polo Consello Escolar e que, polo tanto, require a implicación e o consenso de toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, pais/nais, persoal non docente e representantes dos concellos.
Dado que consideramos as medidas que se establecen no decreto como unha achega importante na tarefa dinamizadora e normalizadora que realizamos nos centros e que non pasou tempo suficiente para avaliar se os seu resultados satisfán os obxectivos para os que foi aprobado, solicitámoslle ao novo goberno que manteña os compromisos acordados pola comunidade educativa e o Parlamento galego no Plan xeral de normalización da lingua galega.

Sem comentários: